De gedragsregels die de leden van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) onderschrijven zijn er om uw belangen als opdrachtgever te beschermen. Van een aangesloten bureau mag u hoogwaardige kwaliteit verwachten. Meent u desondanks dat u bent benadeeld doordat het ingehuurde organisatieadviesbureau in strijd heeft gehandeld met onze gedragscode? Leg uw klacht dan voor aan de onafhankelijke Tuchtcommissie.

De Tuchtcommissie neemt uw klacht in behandeling op voorwaarde dat u die schriftelijk en ondertekend indient. Zorg ervoor dat uw klacht in ieder geval de volgende onderdelen bevat:

  1. Uw naam, adres en woonplaats.
  2. Het adres en de plaats waar het kantoor is gevestigd van degene tegen wie uw klacht is gericht, de ‘verweerder’.
  3. Een concrete omschrijving van uw klacht, geschreven in het Nederlands.
  4. De gronden van uw klacht. Verwijs zo mogelijk naar de toepasselijke gedragscode of gedragsregels die volgens u in het geding zijn.

Adres secretariaat Tuchtcommissie

Stuur uw klacht met eventuele bijlagen per post naar het secretariaat van de Tuchtcommissie:

Tuchtcommissie KID
t.a.v. mevrouw mr. dr. J.G.F.M. Hoffmans
Postbus 90451
2509 LL DEN HAAG
Tel.: 070-820 01 00
E-mail: tuchtcommissiekid@clingendaeladvocaten.nl

Betaling griffierecht

Als u een klacht indient bij de Tuchtcommissie betaalt u een griffierecht van € 300,00. U krijgt dit bedrag later terug als de Tuchtcommissie u geheel of gedeeltelijk in het gelijk stelt.

Schriftelijke behandeling

Binnen 2 weken nadat de Tuchtcommissie uw klacht heeft ontvangen, krijgt u van de secretaris een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook of de Tuchtcommissie uw klacht in behandeling kan nemen. Mogelijk krijgt u het verzoek om eerst extra informatie te verstrekken. Voldoet uw klacht aan de eisen van het reglement, dan stuurt de Tuchtcommissie binnen 2 weken een kopie naar de verweerder. Dan start er een procedure waarbij de verweerder de gelegenheid heeft om binnen 4 en bij uitzondering 8 weken een verweerschrift in te dienen. De voorzitter van de Tuchtcommissie bepaalt of u daarna nog eens schriftelijk kunt reageren en of daarop nog een verweer mogelijk is.

Mondelinge behandeling

De Tuchtcommissie kan u en de verweerder in gelegenheid stellen om een mondelinge toelichting te geven. U kunt zich daarbij laten bijstaan door iemand die daartoe gemachtigd is. Daarnaast kunt u getuigen oproepen. De Tuchtcommissie kan ook besluiten om zelf deskundigen of getuigen te horen, zo nodig met gesloten deuren.

Uitspraak en consequenties

Meestal krijgt u binnen 6 weken na de sluiting van het onderzoek zekerheid van de Tuchtcommissie, tenzij er redenen zijn om het onderzoek te verlengen. De Tuchtcommissie beslist bij meerderheid van stemmen en brengt u schriftelijk op de hoogte van de uitspraak. Als uw klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, kan de Tuchtcommissie de verweerder één of meerdere maatregelen opleggen. Dat kan bijvoorbeeld een waarschuwing of een berisping zijn, maar ook een (tijdelijke) schorsing of zelfs een ontzetting als lid. Wordt u in het gelijk gesteld, dan kan de Tuchtcommissie ook besluiten dat de verweerder een bijdrage moet betalen in uw kosten en die van de procedure.

Mogelijkheid tot hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Tuchtcommissie? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van Beroep. U betaalt hiervoor een griffierecht van € 450,00. Uw beroepschrift moet binnen 30 dagen na de uitspraak van de Tuchtcommissie bij het secretariaat van de Raad liggen. Raadpleeg ook voor de beroepsprocedure het Reglement van Tuchtrechtspraak.

Wilt u zeker weten of een bureau lid is van de ROA? Check dan het Kwaliteitsregister Organisatieadvies. Alle ROA-leden zijn ISO-9001 gecertificeerd. Daarnaast worden ze getoetst op extra criteria uit de gedragscode rondom professionele onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit.
Kwaliteitsregister Organisatieadvies

Een belangrijk uitgangspunt in het dagelijkse werk van onze leden is de ‘kerncode voor kennisintensieve dienstverlening’. Alle bij de ROA-adviesbureaus aangesloten adviseurs onderschrijven deze gedragscode met de vier kernwaarden van het organisatieadviesvak: deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk. Onze ROA-gedragscode is een beroepsspecifieke uitwerking van de kerncode.

Als opdrachtgever kunt u de gedragsregels laten toetsen. Een ROA-lid dat zich volgens u niet aan de gedragsregels houdt, kunt u daarop aanspreken via een onafhankelijk tuchtrechtsysteem. U kunt de kerncode en de gedragscode hieronder downloaden.

Leden van de ROA kunnen, bij het niet naleven van één of meer regels uit de Gedragscode, aangesproken worden op hun handelen of nalaten. Iedere direct belanghebbende kan een klacht indienen. U moet dan eerst wel een serieuze poging hebben ondernomen om, eventueel met inschakeling van een derde, om het geschil onderling op te lossen. Voor de officiële procedure voor het indienen van een klacht verwijzen wij u naar het Reglement van Tuchtrechtspraak.

Als u een klacht wilt indienen, moet u een aantal voorwaarden in acht nemen. Deze kunt u vinden op de pagina ‘Waar uw klacht aan moet voldoen’.

Bij het indienen van een klacht vergoedt de ROA maximaal € 3.000,– aan proceskosten per klacht die tegen een ROA-lid wordt ingediend. Deze vergoeding betreft uitsluitend de gemaakte proceskosten van de onafhankelijke klachtencommissies, in deze de Tuchtcommissie resp. de Raad van Beroep.
Daarbij komen bovendien alleen de eerste twee klachten per ROA-lid per kalenderjaar voor deze vergoeding in aanmerking. Voor de vaststelling van het aantal klachten per jaar, geldt dat een klacht valt in het jaar dat deze door het secretariaat van de Tuchtcommissie is ontvangen.

Indien de klacht ongegrond wordt bevonden in de procedure bij de Tuchtcommissie zullen geen meerkosten door de ROA aan u worden doorberekend.

Echter, voor het instellen van een hoger beroep en in het geval dat de klacht ongegrond wordt bevonden, melden wij u dat alle kosten in het hoger beroep wel door de ROA aan u worden doorberekend.

Klachtenbehandeling
In eerste instantie neemt de Tuchtcommissie een klacht in behandeling. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Tuchtcommissie? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van Beroep.

Hoe de behandeling van uw klacht in grote lijnen verloopt, kunt u lezen op de pagina ‘procedure in het kort’.

Uitspraken
De (geanonimiseerde) uitspraken van de Tuchtcommissie en de Raad van Beroep vindt u onderaan deze pagina. Korte beschrijvingen van de klachten en uitspraken zijn, voorzien van commentaar, opgenomen in de artikelen “Tegen het licht – Management en Consulting” van Michael van der Velden en Frans van der Storm.

Uitspraak Tuchtcommissie 18-11-2014
Uitspraak Tuchtcommissie 16-07-2014
Uitspraak Tuchtcommissie 15-05-2014
Uitspraak Tuchtcommissie 13-05-2015
Uitspraak Tuchtcommissie 09-02-2015
Uitspraak Tuchtcommissie 06-11-2015
Uitspraak Tuchtcommissie 12-08-2016
Uitspraak Raad van Beroep 29-08-2014
Uitspraak Raad van Beroep 17-01-2017