Tuchtzaken

Tuchtzaken

Leden van de ROA kunnen, bij het niet naleven van één of meer regels uit de Gedragscode, aangesproken worden op hun handelen of nalaten. Iedere direct belanghebbende kan een klacht indienen. U moet dan eerst wel een serieuze poging hebben ondernomen om, eventueel met inschakeling van een derde, om het geschil onderling op te lossen. Voor de officiële procedure voor het indienen van een klacht verwijzen wij u naar het Reglement van Tuchtrechtspraak.

Als u een klacht wilt indienen, moet u een aantal voorwaarden in acht nemen. Deze kunt u vinden op de pagina ‘Waar uw klacht aan moet voldoen’.

Bij het indienen van een klacht vergoedt de ROA maximaal € 3.000,– aan proceskosten per klacht die tegen een ROA-lid wordt ingediend. Deze vergoeding betreft uitsluitend de gemaakte proceskosten van de onafhankelijke klachtencommissies, in deze de Tuchtcommissie resp. de Raad van Beroep.
Daarbij komen bovendien alleen de eerste twee klachten per ROA-lid per kalenderjaar voor deze vergoeding in aanmerking. Voor de vaststelling van het aantal klachten per jaar, geldt dat een klacht valt in het jaar dat deze door het secretariaat van de Tuchtcommissie is ontvangen.

Indien de klacht ongegrond wordt bevonden in de procedure bij de Tuchtcommissie zullen geen meerkosten door de ROA aan u worden doorberekend.

Echter, voor het instellen van een hoger beroep en in het geval dat de klacht ongegrond wordt bevonden, melden wij u dat alle kosten in het hoger beroep wel door de ROA aan u worden doorberekend.

Klachtenbehandeling
In eerste instantie neemt de Tuchtcommissie een klacht in behandeling. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Tuchtcommissie? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van Beroep.

Hoe de behandeling van uw klacht in grote lijnen verloopt, kunt u lezen op de pagina ‘procedure in het kort’.

Uitspraken
De (geanonimiseerde) uitspraken van de Tuchtcommissie en de Raad van Beroep vindt u onderaan deze pagina. Korte beschrijvingen van de klachten en uitspraken zijn, voorzien van commentaar, opgenomen in de artikelen “Tegen het licht – Management en Consulting” van Michael van der Velden en Frans van der Storm.

Sluiten