Kwaliteit

Kwaliteit

In het Kwaliteitsregister Organisatieadvies staan de bureaus die ISO-9001 gecertificeerd zijn en zich onderwerpen aan de ROA-gedragscode. De ROA-bureaus die zijn aangesloten, zijn te vinden via deze site.

De gedragsregels die de bureaus onderschrijven zijn er om uw belangen als opdrachtgever te beschermen. Van een aangesloten bureau mag u hoogwaardige kwaliteit verwachten. Meent u desondanks dat u bent benadeeld doordat het ingehuurde organisatieadviesbureau in strijd heeft gehandeld met onze gedragscode? Leg uw klacht dan voor aan de onafhankelijke Tuchtcommissie.

Waar uw klacht aan moet voldoen

De Tuchtcommissie neemt uw klacht in behandeling op voorwaarde dat u die schriftelijk en ondertekend indient. Zorg ervoor dat uw klacht in ieder geval de volgende onderdelen bevat:

  1. Uw naam, adres en woonplaats.
  2. Het adres en de plaats waar het kantoor is gevestigd van degene tegen wie uw klacht is gericht, de ‘verweerder’.
  3. Een concrete omschrijving van uw klacht, geschreven in het Nederlands.
  4. De gronden van uw klacht. Verwijs zo mogelijk naar de toepasselijke gedragscode of gedragsregels die volgens u in het geding zijn.

Adres secretariaat Tuchtcommissie
Stuur uw klacht met eventuele bijlagen per post naar het secretariaat van de Tuchtcommissie:

Tuchtcommissie KID
t.a.v. mevrouw mr. dr. J.G.F.M. Hoffmans
Postbus 90451
2509 LL DEN HAAG
Tel.: 070-820 01 00
E-mail: tuchtcommissiekid@clingendaeladvocaten.nl

Betaling griffierecht
Als u een klacht indient bij de Tuchtcommissie betaalt u een griffierecht van € 300,00. U krijgt dit bedrag later terug als de Tuchtcommissie u geheel of gedeeltelijk in het gelijk stelt.

Procedure in het kort

Schriftelijke behandeling
Binnen 2 weken nadat de Tuchtcommissie uw klacht heeft ontvangen, krijgt u van de secretaris een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook of de Tuchtcommissie uw klacht in behandeling kan nemen. Mogelijk krijgt u het verzoek om eerst extra informatie te verstrekken. Voldoet uw klacht aan de eisen van het reglement, dan stuurt de Tuchtcommissie binnen 2 weken een kopie naar de verweerder. Dan start er een procedure waarbij de verweerder de gelegenheid heeft om binnen 4 en bij uitzondering 8 weken een verweerschrift in te dienen. De voorzitter van de Tuchtcommissie bepaalt of u daarna nog eens schriftelijk kunt reageren en of daarop nog een verweer mogelijk is.

Mondelinge behandeling
De Tuchtcommissie kan u en de verweerder in gelegenheid stellen om een mondelinge toelichting te geven. U kunt zich daarbij laten bijstaan door iemand die daartoe gemachtigd is. Daarnaast kunt u getuigen oproepen. De Tuchtcommissie kan ook besluiten om zelf deskundigen of getuigen te horen, zo nodig met gesloten deuren.

Uitspraak en consequenties
Meestal krijgt u binnen 6 weken na de sluiting van het onderzoek zekerheid van de Tuchtcommissie, tenzij er redenen zijn om het onderzoek te verlengen. De Tuchtcommissie beslist bij meerderheid van stemmen en brengt u schriftelijk op de hoogte van de uitspraak. Als uw klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, kan de Tuchtcommissie de verweerder één of meerdere maatregelen opleggen. Dat kan bijvoorbeeld een waarschuwing of een berisping zijn, maar ook een (tijdelijke) schorsing of zelfs een ontzetting als lid. Wordt u in het gelijk gesteld, dan kan de Tuchtcommissie ook besluiten dat de verweerder een bijdrage moet betalen in uw kosten en die van de procedure.

Mogelijkheid tot hoger beroep
Bent u het niet eens met de uitspraak van de Tuchtcommissie? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van Beroep. U betaalt hiervoor een griffierecht van € 450,00. Uw beroepschrift moet binnen 30 dagen na de uitspraak van de Tuchtcommissie bij het secretariaat van de Raad liggen. Raadpleeg ook voor de beroepsprocedure het Reglement van Tuchtrechtspraak.

Tuchtzaken

Bij het indienen van een klacht vergoedt de ROA maximaal € 3.000,– aan proceskosten per klacht die tegen een ROA-lid wordt ingediend. Deze vergoeding betreft uitsluitend de gemaakte proceskosten van de onafhankelijke klachtencommissies, in deze de Tuchtcommissie resp. de Raad van Beroep.

Daarbij komen bovendien alleen de eerste twee klachten per ROA-lid per kalenderjaar voor deze vergoeding in aanmerking. Voor de vaststelling van het aantal klachten per jaar, geldt dat een klacht valt in het jaar dat deze door het secretariaat van de Tuchtcommissie is ontvangen.

Indien de klacht ongegrond wordt bevonden in de procedure bij de Tuchtcommissie zullen geen meerkosten door de ROA aan u worden doorberekend.

Echter, voor het instellen van een hoger beroep en in het geval dat de klacht ongegrond wordt bevonden, melden wij u dat alle kosten in het hoger beroep wel door de ROA aan u worden doorberekend.

Uitspraken Tuchtzaken

Korte beschrijvingen van de klachten en uitspraken zijn, voorzien van commentaar, opgenomen in de artikelen “Tegen het licht – Management en Consulting” van Michael van der Velden en Frans van der Storm.

Sluiten