Privacy statement

Privacy Statement

De Raad van Organisatie Adviesbureaus (hierna Organisatie) neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe de Organisatie uw persoonsgegevens verzamelt, voor welke doeleinden de Organisatie deze verwerkt, hoe de Organisatie met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

De Organisatie is gevestigd te Gorinchem ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40531334. De Organisatie treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Organisatie is bereikbaar via haar website www.roa-advies.nl en het e-mailadres roa@cantrijn.nl.

De Organisatie is een organisatie voor organisatieadviesbureaus en adviseurs met ieder hun eigen specialisme. De Organisatie verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar missie om verbinding te maken met alle organisatieadviesbureaus in Nederland en om het vak van organisatieadviseur voortdurend verder te professionaliseren en de kwaliteit van het advies op een steeds hoger plan te brengen.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
De Organisatie gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar (collectieve) diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen. De Organisatie ontvangt uw persoonsgegevens doordat u deze aan de Organisatie verstrekt bij uw registratie als lid. Het gaat dan om de volgende gegevens:

ORGANISATIEGEGEVENS

 • Organisatienaam
 • Adres
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Uniek lidmaatschapsnummer
 • Debiteurennummer
 • IBAN-nummer

PERSOONSGEGEVENS

 • Titel(s)
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer werk
 • E-mail werk
 • Organisatienaam
 • Functie(s)
 • Datum indiensttreding
 • Adviestak
 • Werkzaam in sector

De Organisatie registreert bovenstaande gegevens in de ledenlijst.

Voorts zal de Organisatie persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van de Organisatie. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan de Organisatie verstrekt (bijvoorbeeld adviestak) en gegevens die de Organisatie verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de website van de Organisatie, zoals uw IP adres en informatie uit cookies (zoals hieronder beschreven).

De Organisatie zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om de (collectieve) diensten van de Organisatie aan u te kunnen bieden, waaronder het organiseren van bijeenkomsten en het anderszins communiceren met leden in het kader van de verbetering van de kwaliteit van het advies, professionalisering van het vak van organisatieadviseur;
 • Om informatie omtrent de eigen (collectieve) diensten van de Organisatie toe te sturen waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
 • Om uw dossier te beheren en voor archiefdoeleinden;
 • Voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website.

2. MET WIE DEELT DE ORGANISATIE UW PERSOONSGEGEVENS?
De Organisatie gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

De Organisatie verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te verzorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen.

Automatisch gegenereerde informatie die de Organisatie verzamelt voor statische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

De Organisatie kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien de Organisatie derde partijen inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar (collectieve) diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

3. BEWAARTERMIJNEN
Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de (collectieve) diensten van de Organisatie of zolang als de Organisatie daartoe bij wet verplicht is.

Na beëindiging van uw lidmaatschap worden op uw verzoek uw gegevens uit de database van de Organisatie verwijderd.

4. UW RECHTEN
U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die de Organisatie over u bewaart. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u de Organisatie vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen via roa@cantrijn.nl.

Mocht u geen berichten van de Organisatie willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via de mogelijkheid die daartoe wordt geboden onderaan elke mailing van de Organisatie aan u.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
De Organisatie heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Binnen de Organisatie kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID
Wijzigingen in dit Privacy Statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

7. CONTACT
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan roa@cantrijn.nl.

COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies
De Organisatie maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de Organisatie toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

De Organisatie gebruikt zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Functionele cookies
De Organisatie maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de (collectieve) diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om hebt gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. Het is niet mogelijk om u voor functionele cookies af te melden.

Google Analytics
De Organisatie maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de Organisatie ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de Organisatie aanpassingen maken op haar website en of service.

Sociale media buttons
Op de websites wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Twitter. Via deze buttons kunt u informatie van de websites delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuwe cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van de Organisatie gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help” functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de Organisatie geen toezicht op houdt. De Organisatie is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.


Disclaimer Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ROA is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ROA. Geen garantie op juistheid

Voor de eventuele prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ROA te mogen claimen of te veronderstellen.

ROA streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ROA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.roa-advies.nl op deze pagina.

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten