OCW, Rechtspraak en Raad van State kiezen 24 bureaus voor ICT inhuur

20 februari 2017

De Rijksoverheid heeft zeven aanbestedingen voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-professionals voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Rechtspraak en de Raad van State afgerond. In totaal vertegenwoordigen de raamovereenkomsten met de 24 verschillende partijen een waarde van naar schatting €100 miljoen per jaar.

De aanbestedingen zijn uitgevoerd door het Inkoop Uitvoering Centrum van het ministerie van Economische Zaken (IUC-EZ), waar de rijksbrede categorie ICT-inhuur is gepositioneerd. Eind 2016 werden door het IUC-EZ al grote ICT-inhuur raamovereenkomsten gesloten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), met een geschatte gezamenlijke waarde van €70 miljoen per jaar. De OCW-diensten verwachten gezamenlijk voor zo’n €78 miljoen per jaar aan ICT’ers in te huren, waarbij de Groningse vestiging van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met circa €60 miljoen per jaar veruit de grootste afnemer is. De Rechtspraak verwacht voor circa €20 miljoen per jaar aan inhuur van ICT’ers te besteden, de Raad van State voor iets meer dan €1 miljoen.

Zeven aanbestedingen ICT-inhuur

Er zijn vijf afzonderlijke aanbestedingsprocedures uitgevoerd voor onderdelen van het ministerie van OCW: (1) DUO locatie Groningen, (2) DUO locatie Zoetermeer, (3) de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Inspectie van het Onderwijs , (4) het Nationaal Archief, de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, (5) het Bestuursdepartement OCW en de Erfgoedinspectie. Parallel hieraan zijn ook aanbestedingen uitgevoerd voor (6) de Rechtspraak en (7) de Raad van State.

1487256373611_Ministerie-in-Den-Haag

Zoals verwacht was de interesse voor de Europese aanbestedingen groot – per aanbesteding waren er tussen de 19 en 25 inschrijvers. De winnende inschrijvers hebben het beste gescoord op gunningscriteria die gericht waren op onder meer de beschikbaarheid van kandidaten, het matchen van vraag en aanbod, kennisborging en -overdracht, accountmanagement/monitoren van prestaties en blijvende en passende inzetbaarheid van medewerkers gedurende de inhuurtermijn. Ook zijn enkele prijscomponenten onderdeel geweest van het gunningsmodel, alhoewel de toe te passen uurtarieven bepaald worden in de minicompetities tussen de opdrachtnemers. Om het proces zo onafhankelijk mogelijk te maken, werden de offertes geanonimiseerd, zodat de beoordelaars niet wisten van wie een inschrijving was. Na een uitgebreid selectietraject worden in totaal 38 raamovereenkomsten gesloten met in totaal 24 verschillende opdrachtnemers (waarvan enkele in samenwerkingsverband hebben ingeschreven).

De meeste raamovereenkomsten zijn per 1 januari 2017 ingegaan en duren maximaal vier jaar. De raamovereenkomsten voor het bestuursdepartement van OCW en de Erfgoedinspectie gaan een maand later in. De deelnemende overheidsdiensten krijgen tussen de vier en tien opdrachtnemers, die in minicompetities gaan meedingen naar opdrachten.

Ministerie van OCW

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW een uitgebreid dienstenpakket, maar richt zich met name op het financieren en informeren van onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. De door DUO in te huren ICT-professionals worden vooral ingezet op de locaties Groningen en Zoetermeer. Gezien de verspreide geografische ligging en de substantiële inhuurvolumes op deze locaties zijn voor DUO Groningen en DUO Zoetermeer aparte aanbestedingen uitgevoerd.

De aanbestedingen voor DUO locatie Groningen zijn gegund aan tien partijen. Naast Ordina, Atos, CGI, IT-Staffing, KPN Consulting, Centric en Sogeti, wordt er aan drie consortia gegund, namelijk de combinatie CIMSOLUTIONS, Verdonck, Klooster & Associates (VKA) en SLTN Professionals, de combinatie Get There, Brunel, New Nexus en QNH Consulting en de combinatie SQL Integrator en Devoteam. De DUO locatie Zoetermeer mag ICT’ers inhuren via Ordina, Brunel, LINKIT, Atos, Fastflex en de combinatie CIMSOLUTIONS, VKA en SLTN.

1487255276003_Totale-inhuurwaarde-van-100-miljoen-per-jaar

De derde aanbesteding was voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Deze diensten zetten de in te huren ICT’ers met name in op hun vestiging in Amersfoort en Utrecht. De RCE adviseert en inspireert bij het behoud, de duurzame ontwikkeling en de toegankelijkheid van het meest waardevolle erfgoed van Nederland. Op het gebied van monumentenzorg, archeologie, historisch landschap en museale collecties voert de RCE de wet- en regelgeving uit. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van scholen. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. De raamovereenkomsten voor RCE en IvhO zijn gegund aan de volgende partijen: CIMSOLUTIONS (in combinatie met VKA en SLTN Professionals), Ordina, Brunel en LINKIT.

De volgende aanbesteding heeft betrekking op vier onderdelen van het OCW. Het Nationaal Archief (NA) beheert als ‘nationaal geheugen’ archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Daarnaast beschikt het Nationaal Archief over een grote collectie foto’s en historische kaarten. De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. Niet alleen adviseert de raad – gevraagd dan wel ongevraagd – de betrokken bewindslieden, maar ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen om advies vragen. Ook gemeenten kunnen in speciale bij de wet geregelde gevallen een beroep doen op de Onderwijsraad. De Raad voor Cultuur (RvC) is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De AWTI adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Voor deze OCW aanbesteding mogen de volgende bureaus (en/of combinaties) zich contractpartij voor het ter beschikking stellen van ICT professionals noemen: CIMSOLUTIONS (in combinatie met VKA en SLTN Professionals), Ordina, Fastflex en KPN Consulting.

De vijfde aanbesteding voor bij het ministerie van OCW was voor het Bestuursdepartement OCW, verantwoordelijk voor het opstellen van beleid van het ministerie, en de Erfgoedinspectie, dat toezicht houdt op een deel van het Nederlands erfgoed – zoals voor de schilderijen en boeken van de Rijkscollectie, de archieven van de centrale overheid en voor archeologische monumenten. De raamovereenkomsten voor de voorgaande twee OCW onderdelen zijn uiteindelijk gegund aan: CIMSOLUTIONS (in combinatie met VKA), Brunel, Atos en Capgemini (in combinatie met Dunit).

1487262630234_De-raamovereenkomsten-IT-inhuur-van-OCW,-Rechtspraak-en-Raad-van-State

De Rechtspraak en de Raad van State

Naast de toegekende raamovereenkomsten binnen de vijf verschillende OCW onderdelen waren er de twee afzonderlijke aanbestedingen voor de Rechtspraak en de Raad van State. De Rechtspraak als organisatie bestaat uit verschillende onderdelen: de rechtbanken en gerechtshoven, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het overkoepelende bestuur in de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten Spir-it (ICT dienstverlener), het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR) en het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Bij het inhuren van ICT professionals voor al deze onderdelen zal de Rechtspraak voortaan een beroep doen op de volgende partijen: LINKIT, IT Staffing, Between, HeadFirst, ItaQ en Ukomst.

De Raad van State heeft twee functies. Enerzijds is de Afdeling advisering van de Raad van State onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en anderzijds is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een zogeheten Hoog College van Staat. De aanbesteding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-professionals aan de Raad van State is gewonnen door: CIMSOLUTIONS (in combinatie met VKA en SLTN Professionals), Ordina, Brunel en CGI.

Reactie van IUC-EZ en de dienstverleners

In een reactie op de aanbestedingstrajecten laat de categoriemanager ICT-inhuur Rijk bij het IUC-EZ weten dat ze met tevredenheid terugkijken op het proces. “De aanbestedingen zijn min of meer parallel uitgevoerd met de ICT-inhuur aanbestedingen ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hoewel we met het opdelen in verschillende aanbestedingen weliswaar meer mankracht moeten inzetten dan bij één grote aanbesteding waarin alle diensten zouden zijn samengevoegd, kunnen we nu ondernemers – zowel het grootbedrijf als MKB en met verschillende focus in hun dienstverlening – een grotere kans bieden op het verkrijgen van een raamovereenkomst. De opzet van de aanbestedingen is uniform gehouden en er is slechts op kleine onderdelen in het gunningsmodel gevarieerd. We zijn tevreden met het resultaat. En hopen uiteraard dat de samenwerking met de diverse contractpartners en de via hen in te huren ICT-professionals leidt tot een mooie bijdrage aan de stappen die de verschillende OCW-diensten, de Rechtspraak en Raad van State de komende jaren op het ICT- domein willen zetten.”

De verschillende dienstverleners laten via hun woordvoerders weten verheugd te zijn met het binnenhalen van de contracten. Marc Gill’ard, bestuurder bij VKA, zegt dat hij trots is dat het Ministerie van OCW en de Raad van State voor VKA hebben gekozen als contractpartij, en voegt toe “we kijken ernaar uit om zo bij te dragen aan het succes van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid.” Moynul Hossain, topman van CIMSOLUTIONS, laat weten dat hij tevreden terugkijkt op de samenwerking met VKA en SLTN Professionals – de combinatie was recent ook succesvol bij de aanbestedingen van het ministerie van BZK (o.a. Logius, SSC-ICT, UBR, Doc-Direkt). “Met het winnen van deze raamovereenkomsten kunnen we onze langdurige samenwerking met de overheidsinstanties voortzetten, in Zoetermeer en in Groningen.”

1487256315540_OCW,-Rechtspraak-en-Raad-van-State-kiezen-24-bureaus

“Wij zijn ontzettend trots geselecteerd te zijn als leverancier van kwalitatief juist ICT personeel voor DUO locatie Groningen. Dit draagt bij aan de ambitie onze positie in de Noordelijke Provincies (provincies Groningen, Friesland en Drenthe, red) te verstevigen”, aldus Peter Gram, Unitmanager Staffing Services bij IT-Staffing. Over de werkzaamheden voor de Rechtspraak zegt hij: “We streven ernaar om er de komende vier jaar voor te zorgen dat ICT doet waarvoor het bedoeld is: het leven makkelijker maken met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen.”

Eric Holierhoek, commercieel directeur bij LINKIT, stelt dat het binnenhalen van enkele aanbestedingen opnieuw bevestigt dat de inzet en werkwijze van het bureau uit Utrecht succesvol is. “We zijn in staat om in te spelen op de individuele behoeftes van een klant of project en de juiste professional voor een opdracht te vinden.”

Rein Buijtelaar, de directeur van Between – het bureau gaat met name rollen vervullen op het gebied van applicatieontwikkeling, testmanagement, applicatiebeheer en projectmanagement op haar marktplaats te publiceren – geeft in een reactie aan trots te zijn op de gunning van een raamovereenkomst voor de Rechtspraak. “Between is een gevestigde partij in het leveren van tijdelijk personeel aan overheidsorganisaties. Toch is elke gegunde aanbesteding of verworven opdracht een compliment voor het team dat zich dagelijks gedreven en enthousiast inzet voor onze klanten en leveranciers.”

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten