Zakelijke dienstverleners sluiten zich aan bij Duurzaam Regeerakkoord

12 april 2017

Bijna 300 organisaties hebben zich tot nu toe aangesloten bij het Duurzaam Regeerakkoord, een initiatief van Groene Zaak, Partos en BBK. Gezamenlijk roepen ze onderhandelaars bij de huidige kabinetsformatie op om de met de VN overeengekomen duurzaamheidsdoelen ook daadwerkelijk te verankeren in de beleidsagenda van de toekomst. Onder de honderden ondertekenaars van het initiatief zijn ook zestien zakelijke dienstverleners te vinden uit de adviesbranche.

Twee jaar geleden, in 2015, committeerde Nederland zich aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De wereldwijde instantie had de SDG’s in het leven geroepen met als doel richting 2030 een duurzamere, leefbaardere wereld te creëren. De in totaal zeventien SDG’s richten zich op verschillende globale vraagstukken, waaronder de strijd tegen honger, armoede, ongelijkheid en klimaatverandering en de effecten daarvan. Maar ook het wereldwijd zorgen voor inclusief onderwijs, schoon water en sanitaire voorzieningen, toegang tot betaalbare, betrouwbare duurzame en hernieuwbare energie of bijvoorbeeld duurzame consumptie- en productiepatronen, vormen enkele grote wereldwijde uitdagingen, waar overheden zich de komende jaren over zullen moeten buigen.

Deze nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen ter wereld. Volgens de initiatiefnemers betekent het bijvoorbeeld het inzetten op klimaatvriendelijke landbouw in ontwikkelingslanden, maar ook het aanpakken van onze eigen grote ecologische voetafdruk. Met het centraal stellen van de SDG’s in het regeerakkoord moet het nieuwe kabinet ervoor zorgen dat al het nieuwe beleid bijdraagt aan het behalen van de SDG’s. De Verenigde Naties heeft aan landen en overheden de oproep gedaan om deze 17 doelstellingen een centrale plek te geven in hun beleid en met ambitie daadwerkelijk met deze SDG’s aan de slag te gaan.

1491912615616_Duurzaam-Regeerakkoord---17-Goals

Duurzaam Regeerakkoord

Ondanks het grote belang van deze onderwerpen voor onszelf en toekomstige generaties, is het – zoals zo vaak in de politiek – niet vanzelfsprekend dat deze onderwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen. Drie organisaties besloten daarom de handen ineen te slaan en samen het ‘Duurzaam Regeerakkoord’ te lanceren, een brede coalitie van inmiddels meer dan 300 bedrijven en maatschappelijke organisaties, die samen pleiten voor een centralere verankering van alle SDG’s in het komende regeerakkoord.

De drie initiatiefnemers van het Duurzaam Regeerakkoord zijn: De Groene Zaak; een groep ondernemers die zich ten doel heeft gesteld om gezamenlijk de transitie naar een duurzame economie en samenleving in de hoogst mogelijke versnelling te realiseren; Partos, een branchevereniging die meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties verenigt en hun belangen behartigt; en tenslotte BBK / Door Vriendschap Sterker, een Amsterdams communicatiebureau voor maatschappelijke communicatieconcepten. In hun oproep pleiten de initiatiefnemers specifiek voor drie dingen.

1. SDG’s verankeren

Allereerst moeten de SDG’s een centrale plek gaan innemen in het aanstaande regeerakkoord. De nieuwe premier moet de integrale verantwoordelijkheid krijgen om zo een kabinetsbrede uitvoering van het beleid te kunnen borgen, aldus de initiatiefnemers. De regering moet tevens verantwoordelijk worden op het toetsen van het beleid en in hoeverre dit bijdraagt aan het realiseren van de diverse duurzame doelstellingen. Daarmee kan de nieuwe regering voorkomen dat Nederlands beleid negatieve (indirecte) effecten teweeg zal brengen. Mogelijke bijsturing vanuit het kabinet is bovendien nodig om er voor te zorgen dat de gekozen koers maximaal bijdraagt aan de globale duurzame ontwikkelingen.

2. Belastingherziening

Verder, als onderdeel van een brede herziening van het stelsel en om een duurzame economie te realiseren, pleiten de initiatiefnemers er voor dat de nieuwe regering de belastingen van arbeid naar grondstoffen verschuift, wat zorgt voor lagere arbeidslasten. Door verder hogere belastingen te heffen op het gebruik van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen is het onder de streep de vervuiler en verspiller die betaalt. “Het is een breed gedeelde wens om het belastingstelsel drastisch te hervormen, de arbeidskosten te verlagen en te zorgen voor meer inkomensgelijkheid. Op deze manier kan dat, waarbij het belastingstelsel ook nog eens bijdraagt aan een concurrerende, inclusieve, eerlijkere en duurzame economie. Daar waar werkgelegenheid onder druk komt te staan moeten de sociale gevolgen goed worden opgevangen”, schrijven de initiatiefnemers.

3. Inzetten op MVO en ontwikkelingssamenwerking

Tenslotte pleiten de initiatiefnemers er voor dat de overheid MVO-initiatieven stimuleert en er daarnaast een “volwaardig budget voor ontwikkelingssamenwerking” op nahoudt. Volgens de meest recente cijfers van de OESO bereikte internationale ontwikkelingshulp afgelopen jaar een nieuw hoogtepunt: $142,6 miljard. Het Nederlandse budget nam in 2016 echter af.

1491915269666_Duurzaam-Regeerakkoord---16-Consultancybureaus

“Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze agenda is voor de toekomst van onze samenleving en toekomstige generaties. Belangrijk voor de samenleving wereldwijd, maar ook voor een veerkrachtige Nederlandse economie en een gezonde Nederlandse samenleving als onlosmakelijk onderdeel van de mondiale samenleving. Daarom dringen ondergetekenden erop aan om de drie punten mee te nemen in het te sluiten regeerakkoord”, geven de opstellers aan.

De oproep heeft in Nederland vanuit vrijwel alle sectoren en van alle soorten organisaties, groot tot klein, veel bijval gekregen. Inmiddels hebben meer dan 300 bedrijven zich aangesloten bij het Duurzaam Regeerakkoord, wat volgens de initiatiefnemers laat zien hoe zeer macro-economische thema’s als armoede, duurzaamheid en veiligheid leven onder BV Nederland en hun werknemers. Steun vanuit de adviesbranche

Ook vanuit de adviesbranche hebben tal van ingenieurs- en adviesbureaus en overige specialisten zich aangesloten – maar liefst zestien bureaus scharen zich achter het Duurzaam Regeerakkoord. Dat zijn vooralsnog consultancybureaus Andersson Elffers Felix (AEF), Akwadraat Consultancy, AT Osborne, Copper8, Ecorys, KplusV, Rebel, Squarewise, Sustainalize en Twynstra Gudde; ingenieurs- en adviesbureaus Arcadis, Royal HaskoningDHV en Mott MacDonald; en tenslotte niche spelers als The Terrace, Stevin Technology Consultants en Schuttelaar & Partners.

Opvallend te noemen is de lage commitment vanuit de financiële sector, een branche die volgens de Nederlandse Vereniging van Banken de laatste jaren flink bezig is om te verduurzamen en tevens bij te dragen aan de VN Ontwikkelingsdoelen. Het Duurzaam Regeerakkoord is vooralsnog alleen ondertekend door Triodos Bank, ABN Amro en financieel bureau Viisi.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten